Description: logo IMIBG                      Специалист анализ на отказите

/Ref No. FA_sP/

Основна цел на работа:

Осъществява анализ на модули, компоненти, материали и технологични процеси посредством наличното оборудване в лаборатория по анализ на откази.

Основни задължения:

·         Участва в дейността на лабораторията по анализ на откази, анализ на технологични и конструктивни проблеми, по валидиране на нови продукти, анализ на несъответствия във входящи материали и компоненти.

·         Познава предназначението и възможностите на оборудването в лабораторията и да умее да го използва за целите на анализа.

·         Спазва последователността на основните стъпки при анализа на откази.

·         Отговаря за вътрешния ред в лабораторията и правилното съхранение и използване на уредите;

·         Осъществява контакти с външни лаборатории и участва в изследвания, извършвани от тях, за целите на анализа в IMI;

·         Съдейства за изпълнение на графиците за метрологична проверка на оборудването от лабораторията;

 

Изисквания:

Ако предложението ни представлява интерес за Вас, моля попълнете молба за вътрешнофирмен трансфер (документ 413181 на сървъра), придружена от подробна автобиография и ги депозирайте в отдел „Човешки ресурси“.