Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: СЪОБЩЕНИЕ

 

Катедрата по „Физика на твърдото тяло и микроелектроника”  през  6-ти  и  8-ми  семестър

на 2016/2017 уч. година,  предлага на студентите от  3-ти  и  4-ти  курс  следните изборни курсове: 

 

 

  Наименование на учебната    

  дисциплина

     Преподавател

 Кабинет

Сем.

Хорариум

ECTS-

кредити

Л

С

П

1

Технологии в микроелектрониката

( учебна програма: html pdf  )

проф. дфн Евгения Вълчева

Б 209

8

60

0

15

5,5

2

Експериментални методи във физиката на твърдото тяло

( учебна програма: html pdf  )

гл.ас. д-р Гичка Цуцуманова

гл.ас. д-р Кирил Кирилов

А 202

А 206

6

45

0

30

6

3

Магнетизъм и магнитни материали

( учебна програма: html pdf  )

доц. д-р Руслан Бездушний

Б 224

8

30

0

30

5

4

Физика на металите и сплавите

( учебна програма: html pdf  )

доц. д-р Татяна Авджиева

В 34

6

45

0

15

4,5

5

Основи на приложния магнетизъм, магнитен и магнитооптичен запис

( учебна програма: html pdf  )

доц. д-р Руслан Бездушний

Б 224

8

30

0

15

3,5

6

Рентгеноструктурни методи за изследване на подредени и неподредени системи

( учебна програма: html pdf  )

доц. д-р Петър Георгиев

Б 207

6

45

0

30

6

7

Компютърни мрежи

( учебна програма: html pdf  )

доц. д-р Марина Бурова

А 208

8

30

15

0

3,5

8

Програмиране с JAVA

( учебна програма: html pdf  )

доц. д-р Руслан Бездушний

Б 224

8

30

0

30

5

9

VISUAL С++

( учебна програма: html pdf  )

доц. д-р Руслан Бездушний

Б 224

6

15

0

30

4

Повече информация може да се получи от съответните преподаватели, в канцеларията на катедра ФТТ и МЕ  (каб. Б 211)

или на страницата на Катедрата на адрес:  http://fttme.phys.uni-sofia.bg

26.01.2017 г.