Изборни курсове за зимен сем., задочно,2016/17г.

Катедра: "Физика на твърдото тяло и микроелектроника"
Пълно наименование на курса Специалност(и) Семестър (5-8) Брой кредити Име на преподавателя e-mail за връзка Телефон за връзка Хорариум  л+с+п
Задочно обучение  
Физика на твърдото тяло  всички 9 3 проф. дфн Евгения Вълчева epv@phys.uni-sofia.bg 81-61-898                81-61-843 23+0+0
Компютърни методи за системи с много частици всички 9 6 доц. дфн Цветан Велинов tvel@phys.uni-sofia.bg 81-61-727 23+0+15
28.06.2016 г.