14/15 - задочно - Учебен план "Микроелектроника и информационни технологии"

ФЗИ 2 5 2 2 Специалност " ИНЖЕНЕРНА ФИЗИКА" /  магистърска програма "МИКРОЕЛЕКТРОНИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ"
ФЗИ252213  за випуска, започнал през  2014/2015  уч.година (задочно)
код на дисциплината Наименование на учебната дисциплината Вид – З, И, Ф семестър ECTS  кредити Часове - общ брой Седмична заетост  Форма на оценяване* - и, то, ки, прод
Всичко Лекции Семинарни занятия  практически упр. / хоспетиране
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Задължителни дисциплини                          
1         Физични основи на корпускулярните
и фотонни микротехнологии
з 1 7 210 23 0 23   и
2         Аналитични методи за изследване
на материали и структури в микроелектрониката
з 1 4,5 135 23 0 8   и
3         Физика на дискретните полупроводникови прибори з 1 3,5 105 15 8 0   и
4         Сензорни интегрални схеми з 1 4,5 135 15 0 15   и
5         Софтуерни продукти в научните изследвания з 1 3,5 105 15 0 8   то
6         Наноструктурни материали и прибори на информационните технологии з 2 3,5 105 15 0 8   и
7         Принципи и основни операции на планарните технологии з 2 4 120 15 0 15   и
8         Фототоплинни методи за изследване на свойствата на материали и структури в микроелектрониката з 2 3,5 105 15 0 8   и
                             
              5 0            
              5 0            
              5 0            
              6 0            
              6 0            
              6 0            
              7 0            
              7 0            
              7 0            
              8 0            
              8 0            
              8 0            
              9 0            
              9 0            
              9 0            
              10 0            
              10 0            
              10 0            
Избираеми дисциплини – избраните дисциплини трябва да носят минимум .............. кредита 14      
1         Полимерите в микроелектрониката и 1 3,5 105 15 0 8   то
2         Компютърни мрежи и база данни и 1 3,5 105 15 0 8 то
3         Програмен език С и 1 3,5 105 15 0 8   то
4         Автоматизация на инженерния труд в микроелектрониката и 1 3,5 105 15 0 8 то
5         Елипсометрия и 2 3,5 105 15 0 8   то
6         Свойства и фазови преходи в тънки слоеве и 2 3,5 105 23 0     то
7         Интегрална схемотехника и 2 3,5 105 15 0 8   то
8         Методи за модификация на повърхността и изследване на параметрите й и 2 4,5 135 23 0 8   то
9         Физични основи на оптоелектрониката и 2 3,5 105 15 0 8   то
          Оптични комуникационни мрежи и 2 3,5 105 15 0 8   то
                             
              4 0            
              5 0            
              5 0            
              5 0            
              6 0            
              6 0            
              6 0            
              7 0            
              7 0            
              7 0            
              8 0            
              8 0            
              8 0            
              9 0            
              9 0            
              9 0            
              10 0            
              10 0            
              10 0            
              2 0            
              2 0            
              2 0            
              3 0            
              3 0            
              3 0            
              4 0            
              4 0            
              4 0            
              5 0            
              5 0            
              5 0            
              6 0            
              6 0            
              6 0            
              7 0            
              7 0            
              7 0            
              8 0            
              8 0            
              8 0            
              9 0            
              9 0            
              9 0            
              10 0            
              10 0            
              10 0            
Учебни практики и курсови работи            
код Наименование на практиката Вид       З, И, Ф Семестър ECTS - кредити Седмици Часове Форма на контрол* -  и, то, ки 
          Преддипломен стаж (с курсова работа) з 2 12 15 360 т.о.
          Преддипломен стаж з 3 15 15 450 т.о.
              1        
              2        
              2        
              2        
              3        
              3        
              3        
              4        
              4        
              4        
              5        
              5        
              5        
              6        
              6        
              6        
              7        
              7        
              7        
              8        
              8        
              8        
              9        
              9        
              9        
              10        
              10        
              10        
              1        
              2        
              2        
              2        
              3        
              3        
              3        
              4        
              4        
              4        
              5        
              5        
              5        
              6        
              6        
              6        
              7        
              7        
              7        
              8        
              8        
              8        
              9        
              9        
              9        
              10        
              10        
              10        
Дипломиране
Начин на дипломиране ECTS - кредити Първа държавна сесия Втора държавна сесия
Защита на дипломна работа 15 март юли
Учебният план е приет на заседание на Факултетен съвет с протокол № ............... от ....................................................
ДЕКАН:.........................