СОФИЙСКИ  УНИВЕРСИТЕТ  „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ФАКУЛТЕТ ФИЗИЧЕСКИ

У Ч Е Б Е Н   П Л А Н

Утвърждавам:   ..................................

 

Утвърден от Академически съвет с протокол

   .............  /  ...............

 

Професионално направление: ФИЗИЧНИ НАУКИ 4.1.

 

ОКС „магистър”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалност:

инженерна физика

Магис търска програма:

Микроелектроника и информационни технологии

 

Форма на обучение: редовно

Продължителност на обучението (брой семестри): 3

 

Професионална квалификация:

магистър по инженерна физика микроелектроника и информационни технологии


 Квалификационна характеристика

 

Специалност: инженерна физика

Магистърска програма: Микроелектроника и информационни технологии

 

 

 

  1. Насоченост, образователни цели

 

            Специалистите трябва да бъдат пълноценно подготвени в своята професия, със солидни и задълбочени познания в областта на микроелектрониката и информационните технологии и гранични на тях области, както на теоретично, така и на експериментално ниво, с висока езикова култура, владеещи стопанските и организационните механизми в своята сфера на действие, притежаващи способността сами да усъвършенствуват знанията и уменията си и да повишават своята квалификация.

 

 

  1. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

           

            Специалистите магистри по микроелектроника и информационни технологии трябва да знаят: основите на общата и теоретична физика, математични методи на физиката, съвременните методи на изчислителната техника и програмиране, физичните основи на съвременните микротехнологии и дискретните полупроводникови прибори, съвременните методи за изследване на свойствата и характеристиките на материали, структури и прибори в МЕ и ИТ, повърхностни явления в МЕ, познания по прибори използващи квантови ями и свръхрешетки, съвременни информационни системи в микровълновата област, експериментални методи в МЕ, кинетиката на процесите протичащи на повърхността и методи за анализ на повърхността, фазови преходи и критични явления, да са запознати с основните направления на ИТ – теория на информацията, цифрова обработка на сигнали и изображения, компютърно моделиране и обработката на данни от експеримент, архитектура на процесорни системи, обектно ориентирано програмиране, компютърни мрежи и база данни, невронни мрежи, софтуерни продукти в научните изследвания.

            Те трябва да знаят основите на компютърната графика и системите за визуализация, принципите на проектирането и конструирането на различни механизми, уреди и апарати, основите на материалознанието, съвременните МЕ технологии и производство, да владеят поне един чужд език (английски) до степен да ползват специализирана научна литература.

 

 

  1. Професионални компетенции

 

            Завършилите обучението си по магистърската програма по микроелектроника и информационни технологии (МЕ и ИТ) са подготвени да провеждат експериментални и теоретични изследвания по съвременни перспективни направления на приложната физика и основните направления на ИТ, да проектират и конструират нови прибори и апарати, да разработват нови технологии и да организират и ръководят комплексни изследвания и производства в микроелектрониката и компютърните технологии, физиката и техниката на полупроводниковите материали и прибори.

 

 

  1. Професионална реализация

 

            Магистрите по МЕ и ИТ могат да работят във фирми, в системата на МОН, БАН, енергетиката и електрониката, изчислителната техника, машиностроителната промишленост, отбраната, здравеопазването, Министерство на вътрешните работи, Министерство на околната среда и следните длъжности:

            завеждащ физическа лаборатория, специалист в научна организация, специалист в производствена лаборатория, специалист в научно-приложни фирми и лаборатории, осъществяващи разработването и прилагането на нови технологии и производства, инженер-физик по микроелектроника и информационни технологии, инженер-физик по изчислителна техника, инспектор по технически качествен контрол, физик-технолог, физик-лаборант, физик по аналитични методи, физик по автоматизация на процеси, изчислител, завеждащ отдел в министерствата на образованието и науката, на околната среда, на енергетиката, учител по специален предмет, учител по общообразователни предмети, преподавател във висше учебно заведени, методист в просветата, учител-възпитател.