Катедра: "Физика на твърдото тяло и микроелектроника"

Пълно наименование на курса

Специалност(и)

Семестър

Брой кредити

Име на преподавателя

e-mail за връзка

Телефон за връзка

Хорариум  л+с+п

Задочно обучение

 

Технологии в микроелектрониката

( учебна програма: html , pdf  )

всички

10

5,5

проф. дфн Евгения Вълчева

epv@phys.uni-sofia.bg

81-61-898                81-61-843

30+0+8

Експериментални методи във физиката на твърдото тяло

( учебна програма: html , pdf  )

всички

10

6

гл.ас. д-р Гичка Цуцуманова  и  гл.ас. д-р Кирил Кирилов

ggt@phys.uni-sofia.bg kirilowk@phys.uni-sofia.bg

81-61-824                81-61-823

23+0+15

Спецпрактикум по ФТТ и МЕ

( учебна програма: html , pdf  )

всички

10

6

проф. дфн Евгения Вълчева

epv@phys.uni-sofia.bg

81-61-898                81-61-843

0+0+38

Магнетизъм и магнитни материали

( учебна програма: html , pdf  )

всички

8

5

доц. д-р Руслан Бездушний

rb@phys.uni-sofia.bg

81-61-620

15+0+15

Физика на металите и сплавите

( учебна програма: html , pdf  )

всички

10

4,5

доц. д-р Татяна Авджиева

tavdjieva@phys.uni-sofia.bg

81-61-603

23+0+8

Основи на приложния магнетизъм, магнитен и магнитооптичен запис

( учебна програма: html , pdf  )

всички

8

3,5

доц. д-р Руслан Бездушний

rb@phys.uni-sofia.bg

81-61-620

15+0+8

Рентгеноструктурни методи за изследване на подредени и неподредени системи

( учебна програма: html , pdf  )

всички

10

6

доц. д-р Петър Георгиев

pageorge@phys.uni-sofia.bg

81-61-470

23+0+15

УЕБ комуникации и дизайн

( учебна програма: html , pdf  )

всички

8

3,5

доц. д-р Руслан Бездушний

rb@phys.uni-sofia.bg

81-61-620

15+0+8

Компютърни мрежи

( учебна програма: html , pdf  )

всички

8

3,5

доц. д-р Марина Бурова

burova@phys.uni-sofia.bg

81-61-845

15+8+0

Програмен език С++

( учебна програма: html , pdf  )

всички

8

5

доц. д-р Руслан Бездушний

rb@phys.uni-sofia.bg

81-61-620

15+0+15

Програмиране с JAVA

( учебна програма: html , pdf  )

всички

8

5

доц. д-р Руслан Бездушний

rb@phys.uni-sofia.bg

81-61-620

15+0+15

VISUAL С++

( учебна програма: html , pdf)

всички

8

4

доц. д-р Руслан Бездушний

rb@phys.uni-sofia.bg

81-61-620

8+0+15

30.01.2017