Докторанти
Калоян Генков
научен ръководител проф. дфзн Стоян Русев

Калоян Генков е редовен докторант от януари 2017 г. към катедра „Физика на твърдото тяло и микроелектроника” с научен ръководител проф. дфзн Стоян Русев. Темата на докторантурата е „Термична модификация на микро- и наноструктури за плазмонни приложения"

e-mail: kgenkov(at)uni-sofia(.)bg


Антон Зяпков
научен ръководител проф. дфзн Стоян Русев

Антон Зяпков е редовен докторант от юли 2016 г. към катедра „Физика на твърдото тяло и микроелектроника” с научен ръководител проф. дфзн Стоян Русев. Темата на докторантурата е „Характеризиране и компенсация на загуби в плазмонни наноструктури"

e-mail: anton_ziapkov(at)yahoo(.)com


Кристина Лозанова
научен ръководител проф. дфзн Евгения Вълчева.

Кристина Лозанова е задочен докторант от юли 2015 г. към катедра „Физика на твърдото тяло и микроелектроника” с научен ръководител проф. дфзн Евгения Вълчева.. Темата на докторантурата е „Електронни и фононни свойства на нискоразмерни системи”.

e-mail: kristinabk(at)uni-sofia(.)bg


Димитър Лютов
научен ръководител доц. д-р Стоян Русев

Димитър Лютов е редовен докторант от септември 2013 г. към катедра „Физика на твърдото тяло и микроелектроника” с научен ръководител доц. д-р Стоян Русев. Темата на докторантурата е „Елипсометрия на микро и наноструктури”. Отчислен с право на защита от септември 2016 г.

e-mail: d_lyutov(at)phys.uni-sofia(.)bg


Николай Зографов
научен ръководител доц. д-р Николай Танковски

Николай Зографов е асистент към катедра "Кондензирана материя" във физически факултет и е зачислен за задочна докторантура от януари 2013 г. към катедра „Физика на твърдото тяло и микроелектроника” с научен ръководител доц. д-р Николай Танковски. Темата на докторантурата е „Експериментално изследване свойствата на интерфейса течност-газ и възможни приложения”. Направена предзащита на дисертацията на октомври 2016 г.

e-mail: zoggy(at)phys.uni-sofia(.)bg


Иглика Асенова
научен ръководител доц. д-р Е. Вълчева

Иглика Асенова е редовен докторант от януари 2011 г. към катедра „Физика на твърдото тяло и микроелектроника” с научен ръководител доц. д-р Е. Вълчева. Темата на докторантурата е „Електронни и фононни свойства на нискоразмерни полупроводникови структури”. Отчислен с право на защита от 2014 г.

e-mail: iasenova(at)phys.uni-sofia(.)bg


защитили докторанти