Description: СЪОБЩЕНИЕ

Катедрата по „Физика на твърдото тяло и микроелектроника”  през  5-ти  и  7-ми  семестър

на 2016/2017 уч. година,  предлага на студентите от  3-ти  и  4-ти  курс  следните изборни курсове:

 

 

 

 

  Наименование на учебната     

  дисциплина

     Преподавател

 Кабинет

Сем.

Хорариум

ECTS-

кредити

Л

С

П

1.

Физика на твърдото тяло

( учебна програма: html , pdf  )

проф. дфн Евгения Вълчева

Б 209

5

45

0

0

3

2.

Спецпрактикум по ФТТ и МЕ

( учебна програма: html , pdf  )

проф. дфн Евгения Вълчева

Б 209

5

0

0

75

6

3.

Компютърни методи за системи с много частици

( учебна програма: html , pdf  )

доц. дфн Цветан Велинов

Б 346

7

45

0

30

6

4.

Програмен език С++

( учебна програма: html , pdf  )

доц. д-р Руслан Бездушний

Б 224

5

30

0

30

5

5.

УЕБ комуникации и дизайн

( учебна програма: html , pdf  )

доц. д-р Руслан Бездушний

Б 224

7

30

0

15

3,5

 

Повече информация може да се получи от съответните преподаватели, в Канцеларията на Катедра ФТТМЕ (каб. Б 211) или на страницата на Катедрата на адрес:  http://fttme.phys.uni-sofia.bg

 

28.06.2016 г.