Задължителни курсове, водени от преподаватели от катедра Физика на твърдото тяло и микроелектроника

 

 

 

Преподавател

 

 

 

Дисциплина

 

Специалност

 

Хорариум

 

Сем.

 

проф. дфзн Стоян Русев
(учебна програма: html, pdf )

Програмиране и изчислителна физика

Астрофизика, метеорология и геофизика

 

(30+15+45)

 

ІV

доц. д-р Гичка Цуцуманова
(учебна програма: html, pdf )

Практическа физика

Физика и информатика

(15+0+30)

І

проф. дфзн Стоян Русев
(учебна програма: html, pdf )

Информационни технологии

Инженерна физика

(45+0+30)

V

проф. дфзн Стоян Русев
(учебна програма: html, pdf )

Информационни технологии

Комуникации и физична електроника

 

(45+0+30)

 

 

ІV

проф. дфзн Стоян Русев
(учебна програма: html, pdf )

Физична електроника 2: Твърдотелна електроника

Комуникации и физична електроника

 

(60+0+30)

 

 

проф. дфзн Веселин Страшилов
(учебна програма: html, pdf )

Физика на вълновите процеси

Физика и информатика

(60+30+0)

V

доц. д-р Гичка Цуцуманова
(учебна програма: html, pdf )

Физика на кондензираната материя

Астрофизика, метеорология и геофизика

 

(60+15+0)

 

 

VІІІ

проф. дфзн Евгения Вълчева

Физика на кондензираната материя

ККТФ

(60+30+0)

VІІ

доц. д-р Руслан Бездушний
(учебна програма: html, pdf )

Физическо материалознание

Инженерна физика

(30+15+0)

проф. дфзн Веселин Страшилов
(учебна програма: html, pdf )

Основи на акустиката

Фотоника и лазерна физика

(60+0+0)

 

ІІІ

доц. дфзн Цветан Велинов
(учебна програма: html, pdf )

Акустични методи в медицината

Медицинска физика

(30+0+15)

доц. дфзн Цветан Велинов
(учебна програма: html, pdf )

Програмиране и изчислителна физика

 

Физика

 

(30+15+45)

 

ІV

доц. дфзн Цветан Велинов
(учебна програма: html, pdf )

Лаб. практикум

Съвременни експериментални методи

Физика;

Астрофизика, метеорология и геофизика

 

(0+0+45)

 

VІІ

доц. дфзн Цветан Велинов
(учебна програма: html, pdf )

Съвременни експериментални методи

Инженерна физика

(0+0+45)

доц. д-р Петър Георгиев

Физика на кондензираната материя

 

Физика

 

(60+15+0)

 

проф. дфзн Евгения Вълчева
(учебна програма: html, pdf )

Увод във физиката на кондензираната материя

Фотоника и лазерна физика

(30+0+0)

 

ІV

доц. д-р Руслан Бездушний,

гл.ас д-р Кирил Кирилов,

гл.ас д-р Гергана Алексиева,

ас. Атанас Цонев

 

Начални компютърни знания

Физика

 

ККТФ

 

АМГ

 

(0+0+30)

 

ІІ

доц. д-р Руслан Бездушний,

гл.ас д-р Кирил Кирилов,

гл.ас д-р Гергана Алексиева,

ас. Атанас Цонев

 

Начални компютърни знания

 

Инженерна физика

 

 

(0+0+30)

 

І

 

 

Дата: 02.06.2013