ВъзпитанициДеница Денкова

От 2010 г. е докторант в Institute for Nanoscale Physics and Chemistry (INPAC) към Katholieke Universiteit Leuven (Белгия). През 2008 г. завършва бакалавър в специалност "физика" с тема на дипл. работа "Методи за дефектоскопия на интегрални схеми и приложението им за характеризиране на пробиви в гейтов окис"("Gate oxide breakdown - true root cause determination by breakdown features") и научен ръководител доц. д-р Стоян Русев (съвместна работа с фирма "Melexis"). При същия научен ръководител през 2010 г. завършва магистърска програма МЕИТ с тема на дипл. работа "Разработка и характеризиране на установка за катодолуминесценция и предварителни изследвания върху наночастици от ZnO и повърхнинни плазмони в метални структури" ("Developmment and characterization of a Cathodoluminescence setup and preliminary studies on ZnO Nanoparticles and surface plasmons in metal structures"). Изследователски интереси: Плазмони, Метаматериали, Оптична микроскопия на близкото поле (Plasmonics, Metamaterials, Scanning Near Field Optical Microscopy (SNOM)).

e-mail: denidenn(at)yahoo(.)com

Top...

Никола Владов

От 2009 г. е докторант в Precision Manufacturing Centre (PMC) към University of Nottingham (Великобритания), където понастоящем работи по проект за създаване на метални микро-матрици за леене под налягане. През 2007 г. завършва бакалавър в специалност "Физика" с тема на дипл. работа "Плазмонен микроскоп" и научен ръководител доц. д-р Цветан Велинов. При същия научнен ръководител през 2009 г. завършва магистърска програма по ФТТ с тема на дипл. работа "Визуализация на биологични обекти със затихващи вълни". Изследователски интереси: приложение на фокусиранни ионни снопове/Focused Ion Beam (FIB)/ за отлагане и ецване на материали с цел изработване на 3Dмикро и нано структури, електронна микроскопия, интерферометрични измервания на грапавини.

e-mail: epxnv2(at)nottingham.ac(.)uk, виж още...

Top...

Любомир Ахтаподов

От 2009 г. е докторант в Dept. of Electronics and Telecommunications (IET) към Norwegian University of Science and Technology (NTNU) (Норвегия),където понастоящем работи по проект Optical studies of semiconductor nanowire lasers. През 2007 г. завършва бакалавър в специалност "Физика" с тема на дипл. работа "Тънкослойни метал – полимерни структури за оптични сензори" и научен ръководител доц. д-р Цветан Велинов. При същия научнен ръководител през 2009 г. завършва магистърска програма по ФТТ с тема на дипл. работа "Изследване на златни слоеве с плазмонна спектроскопия". Изследователски интереси: нанооптика и нанофотоника (nanooptics and nanophotonics), лазери на полупроводникови наножички (semiconductor nanowire lasers). Област на работа: фотолуминесцентна спектроскопия (micro-photoluminescence spectroscopy), полупроводникови наножички (semiconductor nanowires)

e-mail: lyubomir.ahtapodov(at)iet.ntnu(.)no

Top...

Десислава Тодорова

Oт 2009 г. e докторант във факултета по математика към Loughborough University (Великобритания). През 2007 г. завършва бакалавър към СУ, ФзФ, със специалност "физика" с тема на дипл. работа "Моделиране на диелектричните свойства на нанокомпозити" и научен ръководител доц. д-р Веселин Дончев. В същата научна група през 2009 г. завършва магистърска програма МЕИТ с тема на дипл. работа "Компютърно моделиране на диелектричните свойства и спектрите на пропускане на Si/SiOx нанокомпозитни материали". Изследователски интереси: математично моделиране на свойствата на комплексни течности. Участва в мрежата MULTIFLOW

e-mail: dessy.val(at)gmail(.)com, виж още...

Top...

Гичка Цуцуманова

Oт 2009 e назначена като гл. асистент в катедра Физика на Твърдото Тяло и Микроелектроника към Физически Факултет на Софийски Университет "Св. Кл. Охридски". През 2003 г. завършва бакалавър в специалност физика с тема на дипломната работа "Конфокална микроскопия" и научен ръководител доц. д-р Стоян Русев. През 2005 г. се дипломира като магистър по физика със специализация “Физика на твърдото тяло”, тема на дипл. работа "Спектроскопично елипсометрично изследване на йонноимплантирани и облъчени с високоенергетични електрони SiO2/Si структури." и научен ръководител доц. д-р Стоян Русев. От 2004 г. до 2008 г. е редовен докторант към катедра ФТТ и МЕ по специалност Електрични, оптични и магнитни свойства на кондензираната материя. През 2009 г. защитава дисертация на тема "Полиномиални решения на обратната задача в елипсометрията и някои приложения" с научен ръководител доц. д-р Стоян Русев. В периода 2007-2009 г работи като физик в лабораторията по Елипсометрия към катедрата. Изследователски интереси: оптични свойства на тънкослойни и обемни материали; елипсометрия, методи за получаване на субмикронни структури - електро-лъчева литография, коминирано използване на сканираща електронна микроскопия и фокусиран уонен лъч SEM/FIB.

e-mail: ggt(at)phys.uni-sofia(.)bg

Top...

Цветан Иванов

Oт 2009 г. e асистент в катедра Физика на Кондензираната Материя към Физически Факултет на Софийски Университет "Св.Климент Охридски". През 2003 г. завършва бакалавър в специалност "Физика" с тема на дипломната работа "Повърхностна фотоволтаична спектроскопия на полупроводникови материали и структури" под ръководството на доц. д-р К. Германова. През 2005 г. завършва магистър в специалност ФТТ с тема на дипломната работа: "Определяне на дифузионната дължина в кристален Si чрез повърхностна фотоволтаична спектроскопия" и научен ръководител доц. д-р В. Дончев. През 2010 г. защитава докторска дисертация на тема: "Изследване на оптичните свойства на нови III-V полупроводникови наноструктури с повърхностна фотоволтаична спектроскопия". Научен ръководител доц. д-р В. Дончев. Изследователски интереси: Повърхностна фотоволтаична спектроскопия, наноразмерни материали, фотоволтаични елементи. Преподавателска дейност: Води семинарни занятия по Механика и Молекулна физика и практикум по Оптика.

e-mail: tsvetanivanov(at)lycos(.)com

Top...

Йордан Стефанов

От 2006 г. е технически специалист във фирма "Иновейтив сълюшънс България" произвеждаща продуктите за атомно-силова микроскопия с търговската марка "BudgetSensors". През 2002 г. завършва магистърска степен в специалност "Инженерна физика" с дипломна работа "Фурие трансформации върху делта компресирани данни" и научен ръководител доц. д-р Стоян Русев. През 2011 г. защитава дисертация на тема "Използване на атомно-силовата микроскопия в полупроводниковата техника – Към интеграция на материали с висока диелектрична проницаемост" в Института по полупроводникова техника и наноелектроника към Техническия университет на Дармщат, Германия. Изследователски интереси: Атомно силова микроскопия, полупроводникова техника, материали с висока диелектрична проницаемост, микроелектроника, нанотехнологии.

e-mail: stefanov(at)budgetsensors(.)com

Top...

Кирил Кирилов

От 2012 г. е главен асистент в катедра Физика на Твърдото Тяло и Микроелектроника към Физически Факултет, Софийски Университет "Св. Кл. Охридски". Преди това, от 2006 г. работи, като физик в същата катедра. През 2001 г. завършва магистър в специалност "инженерна физика" с тема на дипл. работа "Алтернативен метод за пресмятане електронната структура на kвантови жички от GaAs/AlxGa1-xAs" и научен ръководител доц. д-р Красимира Германова. В същата научна група през 2008 г. завършва докторантура с тема на дисертацията "Характеризиране на полупроводникови обемни и нано-структурни материали с повърхностна фотоволтаична спектроскопия". Изследователски интереси: Eлектронни, оптични и фотоелектрични свойства на полупроводникови материали и структури; Характеризиране на наноразмерни и нови метериали: Повърхностна фотоволтаична спектроскопия (SPV), Раманова спектроскопия, Фотолуминесценция, Инфрачервена спектроскопия, Спектроскопия на фототок. Полупроводникови материали: двойни и троини съединения на тринитриди (Al,Ga,In/N), GaAs/AlAs.

e-mail: kirilowk(at)phys.uni-sofia(.)bg

Top...

Владислав Антонов

От 2005 г. e научен сътрудник в Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) към Българската академия на науките (БАН). През 2000 г. завършва магистър в специалност "инженерна физика" с тема на дипл. работа "Модификация на структурата на горещо валцувана стомана при лазерна обработка." и научен ръководител проф. дфзн Иванка Йорданова. В същата научна група през 2005 г. завършва докторантура с тема на дисертацията "Влияние на микроструктурата върху степента на модификация на параметрите на листова стомана 08КП при лазерна обработка с лазер". Изследователски интереси: Числени симулации и моделиране; Теория на функционала на плътността; Ab-initio първопринципни методи; Изчислителна физика; Неутронни и рентгеноструктурни изследвания; Тънки филми и покрития; Мултифероици; Малкоъглова дифракция; Лазерна обработка; Въглеродни наноструктури; Нисковъглеродна стомана.

e-mail: vladiant(at)inrne.bas(.)bg
виж още в www.researchgate.net и в bg.linkedin.com

Top...

Венцислав Янчев

Oт 2006 г. e Senior Researcher в катедра Твърдотелна Електроника на Лаборатория Ангстрьом към Упсала Университет (Швеция). През 2000 завършва Магистратура по Микроелектроника и Информационни Технологии. През 2004 защитава докторантура по специалност Физика на Вълновите Процеси с тема на дисртацията "Числен анализ на напречни повърхнинни акустични вълни и резонансни структури на тяхна основа" с науч. раководител проф. дфзн В. Страшилов. Изследователски Интереси: Микровълнови Пиезоелектрични Компоненти, Микро-Електро-Механични Системи (MEMS), Интегрируеми Сензори, Тънкослойна Електроника, Радио-честотна идентификация (RFID), Вълнови Процеси, Ултразвукова манипулация на суб-микронни частици.

Допълнителна информация:

e-mail: veya(at)angstrom.uu(.)se, лична страница, страница на работната група

Top...

Павлин Митев

Понастоящем e изследовател в Department of Materials Chemistry към Uppsala University ( Упсала, Швеция). През 1997 г. завършва магистър в специалност "Микроелектроника и компютърни технологии" с тема на дипл. работа "Компютъризация и автоматизация на рентгенов дифрактометър TUR M-62" и научен ръководител гл. ас. Венелин Кръстев. През 2001 г. защитава докторантура в Institute of Multidisciplinary Research for Advanced Materials към Tohoku University (Япония) с тема на дисертацията "Theoretical Approach on the Physical Properties of Liquid Silicon and Molten Salts". От 2002 до 2003 г. завършва следдипломна квалификация (пост-док) в Department of Physics към University of Ioannina (Гърция).

e-mail: pmitev(at)mkem.uu(.)se, лична страница, лична страница в университета

Top...

Максим Боянов

Oт 2009 г. e на научна позиция в групата по Молекулярна Био-Гео-Химия към Националната Лаборатория в Аргон (щат Илинойс, САЩ). През 1995 г. завършва магистър в специалност "Физика на твърдото тяло" с тема на дипл. работа "Две нови решения на обратната елипсометрична задача" и научен ръководител доц. д-р Стоян Русев. През 2003 г. защитава аспирантура на тема "Синхротронна рентгенова спектроскопия на метал-органични взаимодействия в разтвор и на повърхността" в университета Нотре Дам, щат Индиана, САЩ. От 2003 до 2006 г. завършва следдипломна квалификация (пост-док) към Националната Лаборатория в Аргон, щат Илинойс. От 2006 до 2008 г. работи като асистент към катедра ФТТМЕ, Физически факултет, СУ. Изследователски интереси: взаимодействия между разтворени метали и повърхности, молекулярна структура на разтворени и адсорбционни комплекси, редукционно-окислителни трансформации на метали и радиоактивни елементи произтичащи от бактериални процеси в подпочвени среди

e-mail: mboyanov(at)nd(.)edu, лична страница, страница на раб. група

Top...

Цанимир Аргиров

Oт 2006 e сътрудник към Института за иновативна микроелектроника във Франкфурт на Одер (Германия) в съвместната лаборатория с Бранденбургския технически университет. През 1994 г. завършва магистър в специалност "Микроелектроника и Компютърна физика" с тема на дипл. работа "Инвариaнти на фотометричната елипсометрия" и научен ръководител доц. д-р Стоян Русев.

e-mail: arguirov(at)hotmail(.)com

Top...